جملات ماندگار
 • دروغ

  دروغ خودش جهنم است اگرشماعميق شويدمتوجه مي شويدكه همين الان دروغ آتش است به محض اينكه آدم دروغ مي گويدنظام فكري اش به هم مي خوردوتمركزحواسش راازدست مي دهدوكم حافظه مي شودوهزارعيب رواني پيدامي كندآدم هاي دروغگوازسلامت فكربرخوردارنيستندتمركزحواس كه عامل خلاقيت است درآنهاازبين مي رودچون آدم دروغگواضطراب داردچون مي داندكه دروغ خوب نيست ودلش هم […]

 • احوال پرسي

  احوال پرسي هاي ما بصورت تعارف درآمده و سريع تمام مي شود ولي وقتي مي گوييم حال تو چطوره؟ يعني واقعا دلم مي خواهد بدانم ومي خواهم بيايم درزندگي تو و بدانم چه نيازي داري؟ما اگر واقعا حال هم را بپرسيم خيلي ازمشكلات حل مي شود

 • گول خوردن

  آدم فقط وقتي گول مي خورد كه صاف نيست وگرنه نمي شودكه انسان فرق دروغ باراست رانفهمدچون دروغ خيلي طعم وبوو مزه اش بارزاست فرق مي كند. بوي كبروبوي حرص و بوي آز             درسخن گفتن بيايد چون پياز / آنچان كه اگر شامه ظاهري ماسالم باشد بوي پيازرامي توانيم […]

 • شعر

  شعر همه اش رمزاست وعلت اینکه بصورت رمز بیان شده است برای این است که اصلااین حقایق گفتنی نبوده واین ساده ترین صورتی بوده که امکان داشته این حقایق رابیان کنند

 • افی الله شک

  معنای آیه افی الله شک فاطرالسموات والارض این نیست که نباید در خدا شک کرد بلکه معنایش این است که خداوند آن مفهومی است که هیچ شکی نمی توان دراوکردو هروقت به یک معنایی دست یافتید که دیدید نمی  توانیددر آن شک کنید، آن خداوندست وحدت وجود خداوندشبیه هیچ کس نیست چون وجود محض است […]

 • همسفر زندگی

  چون عشق اشتراک درمسیراست هردونفری که می خواهندباهم ازدواج کننداولین سوالی که بایدازهم بپرسنداینست که توداری کجامیروی ؟اگرهردونفرگفتنددارندمیروندبسوی خداونداینهاعاشق هم میشوند، وفقط دراینصورت است که انسان دراین مسیر یارپیدامی کندوگرنه هرکدام دریک ایستگاهی پیاده می شوند،انسان بایدبرودتا برسدبه آن ایستگاه نهایی که  دیدارپروردگاراست

 • ازدواج آخر

  همه بالاخره می گذارندومی روند،ماآخرسربایددست درآغوش خودمان کنیم؛ آخرین مشتری وآخرین کسی که بااوازدواج می کنیدخودتان هستیدسعی کنیدهیچ عیبی نداشته باشید،خیلی بایدزیباباشیدچون بایدخودتان راتحمل کنید

 • سرمایه گذاری

  آن چنان که همه چیز آتیه ای داردماخودمان هم باید آتیه ای داشته باشیم مااین زندگی خودمان را باید به کمال بهره برداری برسانیم. مردم معمولا روی زمین و طلا و بورس سرمایه گذاری میکنند ولی روی خودشان سرمایه گذاری نمی کنندماخودمان باید گران شویم ما اگرهمان قدر ارزان وبی هویت وبی ارزش ماندیم چه […]

 • مشتری

  هرکسی از عاشق خوشش میاد و کرشمه معشوقی با عاشق پاسخ داده میشود وقتی آدم به کرشمه ها وکمال و زبیایی کسی پاسخ میدهد درواقع اعلام میکند که من مشتری این کمال هستم دراین حال معشوق بخاطرسنخیت بخاطراینکه که هرطالبی درحقیقت همون مطلوب است خیلی لذت میبرد

 • جوانی جاوید

  بخت جوان دارد آنکه باتوقرین است پیرنگرددکه دربهشت برین است / آدم فقط با نام خدا میتواند فارغ شودازتشویش سن ونگرانی پیری، چون نام خدا یادخداست ویادخداحضورخداست وحضورخداهم صحبتی با خداست و هم صحبتی باخدابالاترین بهشت است ورضوان اکبرهمون بهشت دیداراوست بهشت هم جای پیری نیست چون دربهشت زمان ومکان نیست درهرلحظه ای آدم میتواند […]

نمایش همه
 • دروغ خودش جهنم است اگرشماعميق شويدمتوجه مي شويدكه همين الان دروغ آتش است به محض اينكه آدم دروغ مي گويدنظام فكري اش به هم مي خوردوتمركزحواسش راازدست مي دهدوكم حافظه مي شودوهزارعيب رواني پيدامي كندآدم هاي دروغگوازسلامت فكربرخوردارنيستندتمركزحواس كه عامل خلاقيت است درآنهاازبين مي رودچون آدم دروغگواضطراب داردچون مي داندكه دروغ خوب نيست ودلش هم نمي خواهدكه فاش بشودوهردروغ آدم رابه دروغ ديگري مي كشاندويك دوتادروغ انسان كه فاش شدهويت او زيرسوال مي رودهيچ چيز بدترازاين نيست كه وقتي انسان حرفي مي زندمردم نگاه كنندكه اين آقاراست مي گويديادروغ ،هيچ چيز بهترازاين نيست كه وقتي آدم حرفي زدهمه بگوينداين آقاوقتي حرفي زدراست است؛ بنابراين شخصيت اجتماعي انسان وحضورآدم درجامعه به هم مي خوردواين ادامه پيدا مي كندتاقيامت وبه شكلهاي ديگري ظهورپيدامي كندواينطورنيست كه شمارابه خاطردروغ مجازات كنندبلكه خوداين دروغ مجازات شماست

  • دروغ
 • احوال پرسي هاي ما بصورت تعارف درآمده و سريع تمام مي شود ولي وقتي مي گوييم حال تو چطوره؟ يعني واقعا دلم مي خواهد بدانم ومي خواهم بيايم درزندگي تو و بدانم چه نيازي داري؟ما اگر واقعا حال هم را بپرسيم خيلي ازمشكلات حل مي شود

  • احوال پرسي
 • آدم فقط وقتي گول مي خورد كه صاف نيست وگرنه نمي شودكه انسان فرق دروغ باراست رانفهمدچون دروغ خيلي طعم وبوو مزه اش بارزاست فرق مي كند. بوي كبروبوي حرص و بوي آز             درسخن گفتن بيايد چون پياز / آنچان كه اگر شامه ظاهري ماسالم باشد بوي پيازرامي توانيم تشخيص دهيم / اگرشامه باطني ما هم سالم باشدمي توانيم تشخيص دهيم و مي توانيم اطلاعات رابگيريم

  • گول خوردن
 • شعر همه اش رمزاست وعلت اینکه بصورت رمز بیان شده است برای این است که اصلااین حقایق گفتنی نبوده واین ساده ترین صورتی بوده که امکان داشته این حقایق رابیان کنند

  • شعر
 • معنای آیه افی الله شک فاطرالسموات والارض این نیست که نباید در خدا شک کرد بلکه معنایش این است که خداوند آن مفهومی است که هیچ شکی نمی توان دراوکردو هروقت به یک معنایی دست یافتید که دیدید نمی  توانیددر آن شک کنید، آن خداوندست وحدت وجود خداوندشبیه هیچ کس نیست چون وجود محض است ،وجود نمی تواند دوتاباشدولی ماهیت می تواند هزارتا چیز باشدچون عامل دویی ماهیت است نه وجود اگردوتاچیزداریم به خاطراینست که دوتاماهیت داریم اما وجودچون ماهیت ندارد نمی توانددوتاشود

  • افی الله شک
 • چون عشق اشتراک درمسیراست هردونفری که می خواهندباهم ازدواج کننداولین سوالی که بایدازهم بپرسنداینست که توداری کجامیروی ؟اگرهردونفرگفتنددارندمیروندبسوی خداونداینهاعاشق هم میشوند، وفقط دراینصورت است که انسان دراین مسیر یارپیدامی کندوگرنه هرکدام دریک ایستگاهی پیاده می شوند،انسان بایدبرودتا برسدبه آن ایستگاه نهایی که  دیدارپروردگاراست

  • همسفر زندگی
 • همه بالاخره می گذارندومی روند،ماآخرسربایددست درآغوش خودمان کنیم؛ آخرین مشتری وآخرین کسی که بااوازدواج می کنیدخودتان هستیدسعی کنیدهیچ عیبی نداشته باشید،خیلی بایدزیباباشیدچون بایدخودتان راتحمل کنید

  • ازدواج آخر
 • آن چنان که همه چیز آتیه ای داردماخودمان هم باید آتیه ای داشته باشیم مااین زندگی خودمان را باید به کمال بهره برداری برسانیم. مردم معمولا روی زمین و طلا و بورس سرمایه گذاری میکنند ولی روی خودشان سرمایه گذاری نمی کنندماخودمان باید گران شویم ما اگرهمان قدر ارزان وبی هویت وبی ارزش ماندیم چه فایده که زمین ودیگرچیزها گران شوند آنچنان که همه چیز روبه گرانی میرود بنگریم ارزش ما ده سال و بیست سال بعد چه قدرخواهدشد

  • سرمایه گذاری
 • هرکسی از عاشق خوشش میاد و کرشمه معشوقی با عاشق پاسخ داده میشود وقتی آدم به کرشمه ها وکمال و زبیایی کسی پاسخ میدهد درواقع اعلام میکند که من مشتری این کمال هستم دراین حال معشوق بخاطرسنخیت بخاطراینکه که هرطالبی درحقیقت همون مطلوب است خیلی لذت میبرد

  • مشتری
 • بخت جوان دارد آنکه باتوقرین است پیرنگرددکه دربهشت برین است / آدم فقط با نام خدا میتواند فارغ شودازتشویش سن ونگرانی پیری، چون نام خدا یادخداست ویادخداحضورخداست وحضورخداهم صحبتی با خداست و هم صحبتی باخدابالاترین بهشت است ورضوان اکبرهمون بهشت دیداراوست بهشت هم جای پیری نیست چون دربهشت زمان ومکان نیست درهرلحظه ای آدم میتواند در هرزمان ومکانی باشد،شمابنگریدکسانی که هنوز ازورای زمان جوان هستندکسانی اند که بااوپیوندکرده بودند / مقیم کوی توتشویش صبح وشام ندارد که دربهشت نه سالی مقرراست و نه ماهی

  • جوانی جاوید
 • مرده بدم زنده شدم گریه بدم خنده شدم دولت عشق آمدومن دولت پاینده شدم کیمیا همان عشق است چه کمیایی بالاتر از اینکه مرده رازنده کند شماببینید تبدیل مرده به زنده مهمتراست یا تبدیل مس به طلا؛ اگرماانیتمان رابگذاریم کنارآن کیمیا به ما خواهدخورد دست ازمس وجودچومردان ره بشوی تاکیمیای عشق بیابی وزرشوی

  • کیمیا
 • عیب جویی نکنید،چون وقتی عیب جویی میکنید دراصل عیب هایی را که پیداکرده اید در جیب خودتان گذاشته اید.

  • عیب جویی
 • هرکسی را دیدید که همه را می خواهد فدای خودش کند او فرعون است

  • فرعون
 • مابه درگاه خداوندفقط نیازمیتوانیم ببریم چون خداوند نیازنداردازنیازخوشش میاید

  • نیاز
 • مرحباای عشق خوش سودای ما ای دوای جمله علت های ما ای دوای نخوت و ناموس ما ای توافلاطون وجالینوس ما علت اینکه عشق دوای همه دردهاست بخاطراینست که همه دردهاازدل ناشی میشود،هرکدام مایک دلی داریم ودراین دل هم صدهاهزارآرزوداریم واین آرزوها هم باهم تلاقی پیدامیکنندوکشمکش وجنگ و تنازع بوجودمیاید ،بنابراین اگرماهمه دلمان را یکجایی گرو بگذاریم ، خلاص میشویم

  • نوش دارو
 • متاع تفرقه درکارماهمین دل بود خداش خیردهاد هرکه این ربودازما / هیچ فنی درعالم بالاترازدلبری نیست، آن کسانی که دل ها رابرده اند بزرگترین خدمت راکرده اندهنرمندان ازاین دست هستندوانبیا بیش ازهمه دلبری کرده اند / دل مادرگروفیضان آسمانی آنها قرارگرفته است ،درگروجمال آنها که ماه فروماندازجمال محمد قرارگرفته است

  • دلبری
 • هرکسی از عاشق خوشش میاد و کرشمه معشوقی با عاشق پاسخ داده میشود وقتی آدم به کرشمه ها وکمال و زبیایی کسی پاسخ میدهد درواقع اعلام میکند که من مشتری این کمال هستم دراین حال معشوق بخاطرسنخیت بخاطراینکه که هرطالبی درحقیقت همون مطلوب است خیلی لذت میبرد

  • مشتری
 • تبریک به معنای به برکت رساندن است یعنی من خودم راخرج می کنم برای شما که شما به برکتی برسیدازمن یعنی من تلاش می کنم تاآرامشی آسایشی خبرخوشی برای شما بیاورم

  • تبریک
 • آتشی که الان دنیارا گرفته بخاطر اینست که عدالت نیست وعدالت نیست بخاطر اینکه عشق نیست؛آخرش برمیگردد به اینکه ما دیگری ادوست نداریم وخودمان را دوست داریم اگرماوجه وجودمان رادرنظربگیریم وبفهمیم که همه بنده خدا هستیم باهم یکی میشویم وخودمان را فدای دیگری خواهیم کردومیتوانیم به دوستی و صلح زندگی کنیم

  • عدالت
 • خداونددلش بسیارنازک است(ارحم الراحمین) ومنتظراست که کسی دلش پربزندبرای دیداراوتابیایدبه دیدارش و به محضی که ببیند یکی دلش برای او تنگ شده است وغصه اورامیخوردبه دیدارش خواهد آمد

  • دلتنگی
 • نکته ناسنجیده گفتم دلبرامعذوردار عشوه ای فرمای تامن طبع را موزون کنم / حافظ هروقت که از کوک می افتاده با عشوه کوک میشده عشوه هم همان بسم الله است یعنی آن مذکورونه ذکر،درنظرش متجلی میشده و کوک میشده

  • عشوه
 • اگر همه لذتها رابدون جهدوکوشش در اختیار ما می گذاشتند از ذوق و مطلوبیت می افتادند، این که آدم یک چیزهایی را ندارد و میخواهد به آنها برسد خودش خیلی خوب است

  • لذت
بستن
سخنرانی

جستجو در سایت