شیطان تمام جملات ماندگار

ماشخصاوظیفه ای نداریم که باشیطان خصومتی داشته باشیم وکینه ای ازاوبه دل بگیریم فقط چون خداونداورالعن کرده ماهم اورالعن می کنیم وگرنه خیلی خوب است که یکی هست که ادعاهای بی معنی مارارسوا کند،شیطان الزام نمی کندبلکه افشامیکندوکارشیطان افشاگری است،شیطان یک مقدارعلف دستش میگیردومی آوزدجلوی دهان آدمها،اگرکسی فاپ زدوعلف راخوردمعلوم است که خوداودرعالم بهایم بوده وگرنه اگرانسان باشد که علف نمیخورد،شیطان قادرنیست که کسی رااجبارکند،نه نبی اجبارمیکندونه شیطان «لااکراه فی الدین» ولی شیطان آشکارمیکند،شیطان می آیدجلوی انسان ووسوسه میکندومعلوم میکندکه تودروغ گفتی که من خداپرستم ودلم پیش خداست بلکه دلت پیش غیرخداست ،توحیدت رانفی میکندتامتوجه شوی که موحدنیستی وبروی وتوحیدواقعی رابدست بیاوری،این که خداوندشیطان راگذاشته درعالم برای خیرماست تاماراهرلحظه متوجه کند،شمامیتوانیدخودتان رالحظه به لحظه باشیطان آزمایش کنید،آیاخیرانسان این نیست که یک دستگاهی باشد که نشان دهد فشارخون اوبالایاپایین است وخطرمرگ برای انسان است،شیطان آزمون ومحک همه عالم هستی است ،همه ادعاهای باطل وبیخودی رارسوامیکند،به همین حهت هم شیطان گفته که بامخلصین کاری ندارم «لاعبادک منهم المخلصین» چون عبادمخلص همه آزمایشات راباموفقیت سپری کرده اندوفبول شده اند

دیدگاه بگذارید

اولین نفری باشید که دیدگاه میگذارد

اطلاع از

جستجو در سایت